Jdi na obsah Jdi na menu
 


Štatút  EURO MEDPRO n. o.

Schválený zakladateľom dňa 20.12.2007

 

I.

Názov

 

       EURO MEDPRO n. o.

 

II.

Sídlo a zakladatelia neziskovej organizácie

 

  1. Nezisková organizácia má sídlo na adrese: Laborecká 10, 040 11 Košice
  2. Zakladateľ:

 

Doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.,  bytom Laborecká 10, 040 11 Košice

 

III.

Druh všeobecne prospešných služieb

 

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, organizácia neposkytuje služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, na ktoré je právnymi predpismi stanovené splnenie osobitných podmienok,

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

 

Všeobecne prospešné služby sa budú realizovať aj prostredníctvom projektov, na ktoré budú čerpané peňažné prostriedky z fondov EÚ.

 

IV.

Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb

 

  1. Nezisková organizácia bude zverejňovať podmienky poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb nasledovnými spôsobmi:

- Prostredníctvom informačných brožúr a letákov

- Prostredníctvom internetu, kde zverejní podmienky na svojej internetovej stránke, alebo na stránkach iných subjektov po dohode s nimi.

 

  1. Spôsob zverejňovania podmienok podľa bodu 1 tohto článku vyberie riaditeľ.

 

 

V.

Orgány neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti

 

1. Orgány neziskovej organizácie sú:

a) správna rada,

b) riaditeľ,

c) dozorná rada (revízor),

 

2. Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ. Prvými členmi správnej rady sú:

 

- MUDr. Monika Jarčušková

- MVDr. Miroslav Martinček

- MUDr. Lenka Balogová

 

2.1 Správna rada najmä:

a) schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie,

b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení (ďalej len "výročnú správu"),

c) rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,

d) rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie ,

e) podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,

f) volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,

g) volí a odvoláva členov dozornej rady (revízora),

h) schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,

i) rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladateľskej zmluve,

j) rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie.

 

2.2 Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady (revízor) a riaditeľ.

 

2.3 Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.

 

2.4 Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu dozornej rady (revízora) alebo jednej tretiny členov správnej rady.

 

2.5 Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

2.6 Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.

 

2.7 Členstvo v správnej rade zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) odstúpením,

c) odvolaním,

d) smrťou.

 

2.8. Funkčné obdobie členov správnej rady je 4 ročné. A začína plynúť odo dňa vymenovania. Členov správnej rady menuje zakladateľ.

 

3. Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú  zákonom, zakladacou listinou alebo týmto štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

 

3.1  Rozhodnutie správnej rady alebo štatút, alebo zakladacia listina môže obmedziť právo riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

 

3.2  Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.

 

3.3 Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 

3.4    Riaditeľa volí a odvoláva správna rada. Prvého riaditeľa menuje zakladateľ. Prvým riaditeľom je:

 

- Doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

 

3.5 Riaditeľa správna rada odvolá, ak:

a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin,

b) vykonáva činnosť uvedenú v § 27 zákona o neziskových organizáciách,

c) o to sám požiada.

 

3.6 Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak

a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b) koná v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, zakladacou listinou alebo štatútom,

c) to navrhla dozorná rada (revízor) alebo člen správnej rady.

 

3.7 Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

 

4. Revízor je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie.

 

4.1 Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontroluje, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným predpisom  a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.

 

4.2 Revízor najmä

a) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,

b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,

c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

 

4.3 Revízor je oprávnený

a) navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,

b) podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,

c) navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,

d) zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom poradným,

e) upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.

 

4.4 Revízorom môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Revízorom nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.

 

4.5 Prvého revízora menujú zakladatelia. Následných revízorov volí a odvoláva správna rada. Prvým revízorom je:

 

– Miroslava Orgovanová

 

 

VI.

Čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie

 

 1. Zo zasadnutí správnej rady sa vyhotovujú zápisnice, ktoré sa ukladajú do archívu neziskovej organizácie po dobu 4. rokov. Zodpovednosť za ich uchovávanie má riaditeľ.

 

 2. Zápisnicu podpisuje každý člen správnej rady.

 

 

VII.

Spôsob zverejnenia výročnej správy

 

7.1 Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu najneskoršie do 30. júna.

 

7.1 Výročná správa obsahuje

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,

b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

c) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,

d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,

e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,

f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,

g) zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,

h) ďalšie údaje určené správnou radou.

 

7.2 Výročná správa sa zverejňuje na internetovej stráne neziskovej organizácie. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela nezisková organizácia registrovému úradu do 15. júla.

 

7.3 Výročná správa musí byť pre verejnosť prístupná v sídle neziskovej organizácie.

 

VIII.

Zrušenie a  majetkové vyporiadanie pri zrušení neziskovej organizácie.

 

8. 1 Nezisková organizácia sa zrušuje

a) dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,

c) rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,

d) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,

e) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

f) ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3 zákona o neziskových organizáciach,

g) ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa § 34 ods. 3, zákona o neziskových organizáciach

h) rozhodnutí súdu

 

8.2 Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

 

8.3 Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí. V registri sa vykoná výmaz zaniknutej neziskovej organizácie a zápis neziskovej organizácie alebo nadácie vzniknutej splynutím k tomu istému dňu. Výmaz zlučovanej neziskovej organizácie a zápis zmeny pri neziskovej organizácii alebo nadácii, s ktorou sa zanikajúca nezisková organizácia zlúčila, sa takisto vykoná k tomu istému dňu.

 

8.4 Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu.

 

8.5 Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností.

IX.

Záverečné ustanovenia

 

1.      Na právne úkony týmto štatútom neupravené sa použijú ustanovenia zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a príslušných právnych predpisov.

2.      Štatút je vyhotovený v 3. rovnopisoch.

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář